Doradztwo Edukacyjne Dorosłych

O projekcie

Projekt "Doradztwo edukacyjne dorosłych szansa na rynku pracy w powiecie poznańskim" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie), Działanie 9.6. "Upowszechnienie uczenia się dorosłych", poddziałanie 9.6.3. "Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji".

Z danych dostarczonych przez urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego wynika, że aż 17% osób spośród zarejestrowanych nie posiada kwalifikacji do wykonywania pracy zawodowej. W szczególnie trudnej sytuacji są absolwenci, spośród których aż 30% jest bez zawodu. Kolejne problemy wyłaniające się z dokładnej analizy danych statystycznych to, m.in. brak korelacji pomiędzy kierunkami kształcenia a zapotrzebowaniem rynku pracy, promocji idei kształcenia ustawicznego, otwarcia na konieczność przekwalifikowania się oraz elastycznego reagowania na potrzeby rynku pracy.

Aby przeciwdziałać wspomnianym problemom Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania realizuje projekt "Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim". Ma on stanowić odpowiedź na potrzeby korelacji pomiędzy systemem kształcenia ustawicznego a aktualnymi potrzebami rynku pracy. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie uzyskają wsparcie w zakresie:

 • identyfikacji ich własnych potrzeb skorelowanych z aktualnymi wymogami rynku pracy,
 • ułatwienia kształtowania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej wypracowanej przy pomocy narzędzi Doradztwa Edukacyjnego,
 • zwiększenia dostępności informacji dotyczących kształcenia ustawicznego (aktualnie realizowane kursy i szkolenia dla osób dorosłych).

Wszyscy uczestnicy projektu uzyskają możliwość odbycia spotkań indywidualnych oraz grupowych z wykwalifikowanym doradcą edukacyjnym który pomoże im, m.in. w opracowywaniu indywidualnej ścieżki edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby lokalnego rynku pracy. Zyskają również dostęp do tworzonej bazy edukacyjnej w której znajda się aktualnie realizowane kursy, szkolenia oraz wszelkie inne formy edukacyjne skierowane do osób dorosłych.

Uczestnicy projektu

Projekt "Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim" skierowany jest do osób pomiędzy 18 a 64 rokiem życia zamieszkujących na terenie powiatu poznańskiego. Mogą to być osoby zarówno bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracujące jak i te uczące się.

Podstawowym kryterium wzięcia udziału w projekcie jest zamieszkiwanie na terenie powiatu poznańskiego – uczestnicy projektu zostaną poproszeni o podpisanie stosownego oświadczenia.

Projektodawca

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu funkcjonuje od 1997 roku. Uczelnia prowadzi kształcenie na następujących kierunkach studiów:

 • Informatyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Automatyka i robotyka
 • Ochrona środowiska
 • Zarządzanie

WSKiZ w swojej ofercie posiada również studia MBA prowadzone w ścisłej współpracy z Tiffin University (w Ohio w Stanach Zjednoczonych), na których zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim.

W ramach swojej działalności Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania prowadzi również uczelniane biuro karier, które służy swoim studentom i absolwentom wsparciem i pomocą w skutecznym przejściu z okresu nauki w okres poszukiwania zatrudnienia. Daje ono również możliwość korzystania z szerokiej oferty praktyk i staży w renomowanych poznańskich firmach i instytucjach. Uczelniane biuro karier organizuje szereg szkoleń, miedzy innymi z metod i sposobów prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowywania CV i listu motywacyjnego. Ciekawą inicjatywa biura są także bezpłatne wykłady otwarte z udziałem przedstawicieli biznesu oraz konsultantów doradztwa personalnego.

Od stycznia 2006 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania jest uczestnikiem międzynarodowego programu dla edukacji pod nazwą IT Academy Advanced, natomiast od roku akademickiego 2005/2006 jest również członkiem IT Academy Lokalna. Oba projekty są dedykowane przez firmę Microsoft dla jednostek edukacyjnych.

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, celem dostosowania realizowanych przez siebie programów edukacyjnych do aktualnych potrzeb rynku pracy, współpracuje z przedstawicielami takich przedsiębiorstw jak:

 • "Szpot" Sp. z o.o.
 • Fabryka Armatur "Swarzędz" sp. z o.o.
 • PLUS Sp. z o.o. Computers & Networks
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys
 • TALEX S.A.